serduszko016

39 tekstów – auto­rem jest ser­duszko016.

myśl po­zytyw­nie, miej nadzieję, módl się, a wszys­tko się ułoży 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 lutego 2014, 20:18

To, że Cię już nig­dy nie zo­baczę nie znaczy, że przstanę za Tobą tęsknić

K. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 grudnia 2013, 19:06

Ty­le już błedów po­pełniłam po naszym roz­sta­niu aby so­bie ulżyć. Tęsknie za sta­bil­nością, za tym wewnętrznym spo­kojem, za tym, że byłeś i nic i nikt in­ny się nie liczył. O nic się nie mu­siałam mar­twić i o nic zabiegać 

myśl • 13 listopada 2013, 14:48

Czy kiedy­kol­wiek zdałeś so­bię tą cho­lerną sprawę, że zra­niłeś mnie po­nad normę?

By Kamil 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 listopada 2013, 16:21

Lu­biłam nasze wspólne wie­czo­ry. I nie było is­tatne to czy to był po­nie­działek, piątek czy so­bota. Lu­biłam tą ciszę pośród tych czte­rech ściań w których się znaj­do­waliśmy. Lu­biłam to gdy wy­biera­liśmy razem [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 listopada 2013, 19:05

Już ni­kogo nie ob­chodzi czy jeszcze za nim tęsknie i czy mi go od­ro­binę bra­kuje. Już ni­kogo nie ob­chodzi czy czuję się sa­mot­na. Tęsknie, bra­kuje mi go i czuję się sa­mot­na jak cho­lera i sa­ma głupia nie wiem dlaczego 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 listopada 2013, 19:28

Bra­kuje mi Cię, wiesz? Naj­bar­dziej wte­dy gdy przychodzą te chwi­le kiedy coś ro­biliśmy ra­zem lub by­liśmy ra­zem w tych miej­scach gdy te­raz muszę być sa­ma. Naj­bar­dziej wte­dy gdy mam ochotę na film, te­raz muszę oglądać je sa­ma. Naj­bar­dziej wte­dy gdy mam ochotę po­roz­ma­wiać o życiu, tak nap­rawę i ot­warcie, te­raz nie mam z kim. Bra­kuje mi Cię. Tak bra­kuje, na­dal, ciągle

Kamilowi 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 listopada 2013, 15:22

To głównie przez Ciebie stałam się tą zimną i per­fidną suką 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 października 2013, 20:29

Cieka­wa jes­tem czy cho­ciaż cza­sem o mnie po­myślisz? Czy przez ułamek se­kun­dy so­bie o mnie przy­pom­nisz? Czy cho­ciaż cza­sem wy­powiadasz mo­je imie przed snem? Czy cho­ciaż cza­sem tęsknisz?

/For Kamil/ 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 października 2013, 12:33

Jeszcze tastęknisz i stwier­dzisz, że zos­ta­wiając mnie ze łza­mi w oczach było błędem.
Obiecuję Ci, to!! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 października 2013, 18:35

serduszko016

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

serduszko016

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność